FANDOM


Cherries là một cây trồng mở khóa tại mức 22. Chúng mọc trên cây anh đào, có giá 410 đồng tiền, và có thể được thu hoạch mỗi bốn lần. Mỗi vụ thu hoạch sản lượng anh đào thêm:

Thu hoạch 1: 2 anh đào

Thu hoạch lần 2: 3 anh đào

Thu hoạch thứ 3: 4 anh đào

Thu hoạch thứ 4 (sau khi hồi sinh): 4 anh đào

Sự hồi sinh

Sau khi thu hoạch thứ ba héo cây. Để làm sống lại nó, người chơi phải gõ vào cây và đặt một dấu hiệu trên nó. Thì khách truy cập có thể gõ cây để làm sống lại nó.

Ngoài việc làm sống lại cây, điều này cũng sẽ cung cấp cho các khách truy cập một số kinh nghiệm và khả năng nhận được một thẻ quà tặng. Khi cây đã được hồi sinh, người chơi sở hữu cây sẽ có được một thu hoạch hơn bốn anh đào trước khi chết cây.

Một cưa là cần thiết để cắt cây chết.