FANDOM


Hạt cacao là một cây trồng mở khóa tại mức 36. Họ mọc trên cây ca cao, trong đó chi phí 550 đồng tiền, và có thể được thu hoạch mỗi bốn lần. Mỗi vụ thu hoạch sản lượng đậu bổ sung:

Thu hoạch 1: 2 hạt cacao

Thu hoạch lần 2: 3 hạt cacao

Thu hoạch thứ 3: 4 hạt cacao

Thu hoạch thứ 4 (sau khi hồi sinh): 4 bột ca cao .

Sự hồi sinh

Sau khi thu hoạch thứ ba héo cây. Để làm sống lại nó, người chơi phải gõ vào cây và đặt một dấu hiệu trên nó. sau đó một người truy cập có thể gõ cây để làm sống lại nó.

Ngoài việc làm sống lại cây, điều này cũng sẽ cung cấp cho các khách truy cập một số kinh nghiệm và khả năng nhận được một thẻ quà tặng. Khi cây đã được hồi sinh, người chơi sở hữu cây sẽ nhận được thêm một vụ thu hoạch bốn hạt cacao trước khi chết cây.

Một cưa là cần thiết để cắt cây chết.