FANDOM


Mâm xôi là một cây trồng mở khóa tại Cấp 26. Chúng phát triển trên bụi cây blackberry, có giá 530 đồng tiền, và có thể được thu hoạch mỗi bốn lần. Mỗi vụ thu hoạch sản lượng blackberries bổ sung:

Thu hoạch 1: 2 Mâm xôi

Thu hoạch lần 2: 3 Mâm xôi

Thu hoạch thứ 3: 4 Mâm xôi

Thu hoạch thứ 4 (sau khi hồi sinh): 4 Mâm xôi

Sự hồi sinh

Sau khi thu hoạch thứ ba héo bụi. Để làm sống lại nó, người chơi phải gõ vào các bụi cây và đặt một dấu hiệu trên nó. Thì khách truy cập có thể gõ các bụi cây để làm sống lại nó.

Ngoài làm sống lại các bụi cây, điều này cũng sẽ cung cấp cho các khách truy cập một số kinh nghiệm và khả năng nhận được một thẻ quà tặng. Một khi các bụi cây đã được hồi sinh, người chơi sở hữu các bụi sẽ có được một thu hoạch hơn bốn mâm trước các bụi cây chết.

Rìu là cần thiết để cắt bụi cây chết.